Αναλυτικοί Όροι Διαγωνισμού “Summer in a bag”.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ inart/Blε

“summer in a  bag”

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ιnart Κωνσταντινίδου ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο inart με έδρα στo Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εννέα Εκτελεσθέντων Καλοχωριτών, τκ57009 (εφεξής inart η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως «ο Διοργανωτής») διοργανώνει διαδικτυακό διαγωνισμό με θέμα το σχεδιασμό Καλοκαιρινής Τσάντας (εφεξής «ο Διαγωνισμός»).

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων στο διαγωνισμό και της διαδικασίας ανάδειξης νικητή στο πλαίσιο αυτού.

Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.1 Δικαίωμα συμμετοχής:

Ο διαγωνισμός είναι πανελλήνιος και ανοιχτός σε όλους.

Η είσοδος στον διαγωνισμό γίνεται απλά με την υποβολή του σχεδίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση competition@inart.com

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ΌΛΟΙ όσοι είναι άνω των 18(ετών) και έχουν δημιουργική διάθεση. Οι διαγωνιζόμενοι μπορεί να είναι είτε μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες. Τονίζεται πως έχουν το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών.

ΔΕΝ δικαιούνται συμμετοχή μόνο όσοι είναι ή υπήρξαν μέλη της διοίκησης του Διοργανωτή, στελέχη ή υπάλληλοί του, τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Κριτικής Επιτροπής, καθώς και συγγενείς μέχρι 2ου βαθμού των ως άνω προσώπων. Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους τους, του συνόλου των Όρων Συμμετοχής όπως καθορίζονται παρακάτω.

Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού:

Με την υπεύθυνη αποδοχή όλων των ορών του διαγωνισμού ως προϋπόθεση, ο κάθε διαγωνιζόμενος μεταβιβάζει ανεκκλήτως, κατ’ αποκλειστικότητα και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τα πνευματικά δικαιώματα στον Διοργανωτή, όσον αφορά την προβολή του σχεδίου του, την αναπαραγωγή με κάθε μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, εκτύπωση, ψηφιακά μέσα), και την εμπορική εκμετάλλευση μέσω των προαναφερθέντων για διαφημιστικούς σκοπούς. Χάριν σαφήνειας, διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, βάσει του Νόμου 2121/93 περί Πνευματικής ιδιοκτησίας, το ηθικό δικαίωμα της πατρότητας του Έργου παραμένει πάντα στο Δημιουργό.

Στην φάση της τελικής επιλογής της βραβευθείσας τσάντας, ο Διοργανωτής κατέχει πλέον πέραν από τα δικαιώματα της αναπαραγωγής, προβολής και διαφήμισης, το σύνολο των αποκλειστικών πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων όπως ισχύουν με τις ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας για την πλήρη εμπορική χρήση του σχεδίου, καθώς και των μελλοντικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως να γεννηθούν από την νόμιμη εκμετάλλευση του σχεδίου ως σήματος ή προϊόντος.

Ο Δημιουργός του σχεδίου της τσάντας οφείλει να ασκεί το ηθικό του δικαίωμα επί του πνευματικού του έργου, κατά τρόπο που δεν θα εμποδίζει την οποιαδήποτε χρήση του από τον Διοργανωτή και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τις διατάξεις περί απαγορεύσεως αθέμιτου ανταγωνισμού και κάθε άλλη νόμιμη διάταξη. Κατά την χρονική διάρκεια του διαγωνισμού απαγορεύεται να γίνει χρήση των ιδίων συμμετοχών σε παράλληλες ή παρεμφερείς διοργανώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων που θα ζητούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ), για την έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γεννήσεως, τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (e-mail). Έγκυρες θα θεωρούνται οι συμμετοχές εφόσον έχουν συμπληρωθεί αληθώς, ορθά και πλήρως τα σχετικά ως άνω πεδία και ο συμμετέχων θα καλείται να προβεί σε σχετική επιβεβαίωση με την ηλεκτρονική υπογραφή του. Επιπρόσθετα, θα ζητείται από τον συμμετέχοντα η ρητή παροχή ή μη της συγκατάθεσής του για την μελλοντική (εκτός διαγωνισμού) επικοινωνία εκ μέρους του Διοργανωτή για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες προς επαλήθευση των ατομικών στοιχείων τους.

Πρωτοτυπία σχεδίων:

Κάθε συμμετοχή πρέπει να αποτελείται από πρωτότυπα και αδημοσίευτα σχέδια. Τα σχέδια τα οποία έχουν λάβει μέρος παράλληλα σε άλλους διαγωνισμούς, υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων, περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα ή διαφημιστικά μηνύματα, ή περιέχουν προσβλητικό υλικό αυτόματα θα απορρίπτονται. Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει εάν οι διαγωνιζόμενοι υποβάλουν υλικό κατά προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων ή εταιρειών. Ο Διοργανωτής μετά και την επιλογή της τελικής προς κατασκευή τσάντας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα σχέδια αυτά για τους σκοπούς της τελικής παραγωγής όπου και αν αυτό απαιτείται.

1.4 Τροποποίηση των όρων του παρόντος:

Η Διοργανώτρια αρχή  έχει το δικαίωμα τροποποίησης των όρων του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Οποιαδήποτε μεταβολή θα κοινοποιηθεί μέσω του www.inart.com και στα social media της εταιρείας. Επίσης o Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την διαδικασία του διαγωνισμού σε κάθε φάση αυτού και αναιτιολογήτως.

1.5 Αποστολή συμμετοχών:

Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό, θα πρέπει απλά να αναφέρει τα στοιχεία του και να αποστείλει έναν ηλεκτρονικό φάκελο σε μορφή και με περιεχόμενα όπως προδιαγράφονται και αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση competition@inart.com. Κατά την παραλαβή των δεδομένων θα γίνεται έλεγχος από τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα περιεχόμενα των ηλεκτρονικών φακέλων που έχουν κατατεθεί και εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές οι συμμετοχές θα αποσταλούν στην κριτική επιτροπή για να επιλέξει τις 10 επικρατέστερες. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν από την επίσημη ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016  έως και την ημερομηνία λήξης, Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016 στις 24:00. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή.

1.6.Τεχνικές Προδιαγραφές της Τσάντας

Οι διαγωνιζόμενοι – σχεδιαστές θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους ότι η τσάντα για να παραχθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό π.χ. ύφασμα, δέρμα.

2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

2.1 Κριτήρια επιλογής:

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η τελική επιλογή της καταλληλότερης τσάντας προς βράβευση και μαζική παραγωγή είναι τα εξής:

  • Δείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα www.inart.gr & www.bleresortcollection.com και εμπνευστείτε! Κατά πόσο συνάδει η έμπνευση του Δημιουργού με την συλλογή Blε της inart.
  • Αισθητική σχεδίου.
  • Καινοτόμος και αειφόρος σχεδιασμός.
  • Τρόποι και τεχνολογίες παραγωγής με τα σύγχρονα υφιστάμενα βιομηχανικά μέσα καθώς και εφικτές οικονομικές μέθοδοι μαζικής παραγωγής με λογικό κόστος.

2.2 Διαδικασία  επιλογής:

Όλες οι συμμετοχές θα αναρτηθούν στο blog της inart μόλις ολοκληρωθεί η 1η φάση (συγκέντρωση συμμετοχών και επιλογή των 10 επικρατέστερων από την κριτική επιτροπή). Η κριτική επιτροπή θα εξετάσει το κάθε σχέδιο  και θα επιλέξει τις δέκα (10) επικρατέστερες οι οποίες θα αναρτηθούν στη σελίδα της inart στο Facebook www.facebook.com/inart1985. Τέλος  οι επισκέπτες της σελίδας inart στο Facebook θα ψηφίσουν και θα επιλέξουν 2η φάση(ψηφοφορία κοινού) οποιοδήποτε σχέδιο από τα δέκα επικρατέστερα κάνοντας like στο αγαπημένο τους σχέδιο/τσάντα. Ταυτόχρονα οι συμμετέχοντες της ψηφοφορίας θα παίρνουν μέρος σε κλήρωση για έναν καναπέ inart.

Τα προσβλητικά σχόλια θα διαγράφονται αυτομάτως. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του αποτελέσματος καθώς και της κλήρωσης και  απονομή βραβείου.

Στην περίπτωση όπου ο Διοργανωτής δεν μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με τον βραβευμένο συμμετέχοντα(εντός 15 ημερών), αυτόματα το δικαίωμα του νικητή το αποκτάει ο /η  επόμενος στην σειρά βαθμολογίας συμμετοχή.

2.3 Βραβεία Διαγωνισμού:

  • Βραβείο – Χρηματικό έπαθλο 2.000€
  • Βραβείο επισκεπτών σελίδας που έχουν ψηφίσει – Δώρα αξίας 1.000

Τα βραβεία θα δοθούν κατά την ολοκλήρωση του έργου, όπως περιγράφεται ανωτέρω σε εκδήλωση απονομής βραβείων, σε τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο Διοργανωτής και θα ανακοινώσει μέσω της ιστοσελίδας www.inart.com και του Facebook www.facebook.com/inart1985.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *